EVENT FOTOKÚTIK

Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Občianske združenie má názov: Premena v Turci
 2. Sídlom združenia je Hviezdoslavova 23A, Martin 03601
 3. Združenie je dobrovoľným, apolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.
 4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

Článok 2

Poslanie a ciele činnosti

 1. Poslaním združenia je podporovať, spájať a vytvárať prostredie pre trvalú udržateľnosť, kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, informačnú a environmentálnu gramotnosť. Združenie má za cieľ vytvárať podmienky pre uspokojovanie potrieb všetkých vekových a sociálnych skupín, vymieňať si poznatky so združeniami a organizáciami v rámci regionálnej, národnej a nadnárodnej spolupráce.
 1. Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito aktivitami:
  1. organizácia výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí
  2. koordinácia dobrovoľníckych aktivít, tvorba dobrovoľníckych programov
  3. organizácia voľnočasových aktivít
  4. práca s mládežou a mládežníckymi organizáciami
  5. publikačná činnosť a audiovizuálna tvorba
  6. kultivovanie verejného priestoru
  7. spolupráca s občanmi, inštitúciami, organizáciami a vzdelávacími zariadeniami
  8. spolupráca so súkromným sektorom
  9. podpora komunitného rozvoja
  10. podpora podnikateľského prostredia a inovatívnych foriem podnikania
  11. podpora využívania regionálnych zdrojov, tvorba databázy týchto zdrojov
  12. integrácia marginalizovaných skupín obyvateľstva do komunitného rozvoja regiónu
  13. podpora rozvoja turizmu v regióne Turiec
  14. podpora participácie verejnosti na rozhodovacích procesoch verejnej správy

Článok 3

Členstvo v združení

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môžu byť fyzické osoby, alebo právnické osoby, ktoré podporujú ciele tohto združenia.
 2. O prijatí a vylúčení člena rozhoduje správna rada. Nový člen je prijímaný na základe písomnej prihlášky.
 3. Riadne členstvo vzniká rozhodnutím správnej rady.
 4. Správna rada vydá novému členovi potvrdenie o členstve v združení. Združenie vedie register svojich členov.
 5. Na návrh správnej rady alebo siedmich členov združenia je možné udeliť čestné členstvo v združení významným osobnostiam, ktoré významne prispievajú k zvýšeniu dobrého mena združenia.
 6. Zánik členstva
  1. vystúpením zo združenia,
  2. úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby,
  3. zánikom združenia,
  4. vylúčením zo združenia rozhodnutím správnej rady pre porušenie záujmov združenia.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Člen združenia má právo:
  1. podieľať sa na činnosti združenia,
  2. voliť a byť volený do orgánov združenia,
  3. zúčastňovať sa na zasadnutí zhromaždenia členov a podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia,
  4. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
  5. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia.
 2. Povinnosťami členov združenia sú najmä:
  1. dodržiavať stanovy združenia,
  2. plniť uznesenia orgánov združenia,
  3. podieľať sa na činnosti združenia,

Článok 5

Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. zhromaždenie členov
  2. správna rada
  3. predseda správnej rady – štatutárny orgán združenia,
  4. revízor (revízny orgán združenia)

Článok 6

Zhromaždenie členov

 1. Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom združenia všetkých členov združenia, ktorí ku dňu zhromaždenia splnili povinnosti členov združenia, ktorý rozhoduje o programe a napredovaní združenia
 2. Zhromaždenie členov najmä:
  1. schvaľuje stanovy združenia
  2. volí a odvoláva členov správnej rady
  3. volí a odvoláva revízora združenia
  4. schvaľuje plán činnosti združenia
  5. schvaľuje rozpočet združenia
  6. rozhoduje o vzniku, zlúčení a zrušení združenia
 3. Zhromaždenie členov zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej jedenkrát za rok. Správna rada je povinná zvolať zhromaždenie členov vždy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny zúčastnených členov. 2/3 väčšina je potrebná na zmenu stanov združenia alebo na rozhodnutie o zrušení združenia

Článok 7

Správna rada

 1. Správna rada je výkonným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu členov združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členov združenia.
 2. Správna rada má 5 členov. Ich funkčné obdobie sú 2 roky. Každý člen má jeden hlas. Zasadnutia správnej rady sú neverejné. Správna rada je uznášaniaschopná pri prítomnosti nadpolovičného počtu členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 3. Správna rada najmä:
  1. koná v mene združenia,
  2. volí a odvoláva spomedzi seba predsedu a podpredsedu,
  3. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  4. zvoláva a pripravuje zasadnutia členov združenia,
  5. zodpovedá za hospodárenie združenia,
  6. vypracováva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu, správu o hospodárení združenia,
  7. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
  8. určuje odmeny zamestnancov združenia,
  9. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa zhromaždenie členov združenia nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
  10. ustanovuje likvidátora,
  11. zriaďuje výkonné orgány združenia
  12. rozhodnutia správnej rady sú záväzné pre všetkých členov združenia. Zo zasadnutí správnej rady sa vyhotoví písomná zápisnica.
 4. K zániku členstva v správnej rade dochádza:
  1. odvolaním,
  2. rezignáciou
  3. úmrtím

Článok 8

Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda združenia volený spomedzi členov správnej rady.
 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia správnej rady.
 3. Predseda zastupuje združenie vo všetkých právnych úkonoch združenia bez ďalšieho splnomocnenia, pre prípad nakladania s finančnými prostriedkami združenia je potrebný súhlas správnej rady. So súhlasom správnej rady môže predseda poveriť svojho zástupcu výkonom právomocí.
 4. Predseda informuje minimálne raz za rok zhromaždenie členov o hospodárení a činnosti združenia, najmä preukáže podrobne prijaté príjmy a vynaložené výdavky združenia.

Článok 9

Revízor

 1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu združenia.
 2. Revízor je do svojej funkcie volený na obdobie jedného roka.
 3. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade.
 4. Revízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu na nedostatky a navrhuje riešenia,
 5. Revízor kontroluje dodržiavanie stanov združenia a navrhuje riešenie ich porušovania.
 6. V prípade sporu medzi orgánmi združenia a jeho členmi plní revízor funkciu rozhodcovského orgánu, ak on sám nie je spornou stranou.

Článok 10

Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s majetkom združenia a v súlade s právnym poriadkom SR.
 2. Zdrojmi majetku sú:
  1. príspevky členov
  2. dobrovoľné príspevky
  3. dary
  4. dotácie od právnických a fyzických osôb
  5. granty
  6. príjmy z činnosti
  7. výnosy z majetku
 3. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti možno použiť len na zabezpečenie plnenia cieľov združenia. Združenie môže podporovať aktivity iných subjektov, pokiaľ to nie je v rozpore s cieľmi združenia.
 4. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.

Článok 11

Podnikateľská činnosť združenia

 1. Na zabezpečenie vlastných zdrojov vykonáva združenie podnikateľskú činnosť:
  1. usporiadanie odborných a vzdelávacích aktivít
  2. usporiadanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  3. vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  4. reklamná a propagačná činnosť
  5. poradenská a expertízna činnosť.
  6. administratívna činnosť
  7. prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku
  8. počítačové spracovanie dát
  9. správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
  10. prieskum trhu a verejnej mienky
  11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  12. služba požičovne

Článok 12

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  1. rozpustením alebo zlúčením združenia
  2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.
 2. Pri zániku združenia menuje správna rada likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu podľa pravidiel určených v osobitných predpisoch. Likvidátorom môže byť len člen združenia.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia zhromaždením členov.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
MENU